Algemene voorwaarden 

Kattentrimsalon felis

Tarieven

 •  Over tarieven en kortingen valt niet te onderhandelen en blijven  zo als ze op de website staan vermeld


Voer puzzel verhuur 

 • De voerpuzzel moet op de afgesproken tijd en datum terug gebracht worden, doe je dat niet dan wordt er een toeslag berekend van €15 per week
 • De voerpuzzel mag niet stuk, beschadigd en dient compleet terug gebracht te worden, is dat niet het geval dan zal de borg €30 ingehouden worden


Spaarkaart 

 1. De eigenaar dient er zelf voor te zorgen om de spaarkaart mee te nemen, zonder de spaarkaart kan ik geen stempel of korting achteraf verrekenen
 2. De korting blijft onbeperkt geldig 


Vacht besparend trimmen

 1. het levert unieke kapsels op, de trimster werkt  op een vacht besparende manier.
 2. Als de eigenaar van de kat de afspraakbevestiging heeft gelezen en verder geen vragen hier over heeft, dan ga je hier mee akkoord en word er verwacht dat de eigenaar van de kat hiervan op de hoogte is.
  Meer informatie vind je hiervacht besparend trimmen
 3. Geen een trim behandeling is een garantie dat de klitten of vilt weg blijft


Toeslag bij ernstige vervilten vacht

 • Bij achterstallig onderhoud 

Of

 • Bij zeer ernstige vervilte vacht, zo als complete vervilting over het hele lijf, dan wordt er een toeslag berekend van €15


Het brengen en halen van het dier

 •  Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald


Betalen

 1. Betalen van de trimbehandeling of goederen worden gelijk afgerekend in de trimsalon via een betaalverzoek 
 2. Het is niet mogelijk om achteraf te betalen 
 3. Het is niet mogelijk om geld terug te ontvangen, wel een soortgelijke dienst, mits dit binnen het termijn van 2 dagen van melden valt.


Na de trimbehandeling toch nog klitten of viltplekjes

 • Meld deze binnen 2 dagen.  
  Er wordt dan een nieuwe afspraak ingepland binnen een week om de klitten of vilt als nog te verwijderen.  

Meld je dat niet binnen 2 dagen, dan valt dit niet meer onder garantie en ben ik genoodzaakt om  kosten in rekening te brengen.


Regels in de salon

 1. Er mag 1  persoon bij de behandeling aanwezig zijn.
 2. Er mogen geen nekvelgrepen, dwang of agressie uitgevoerd worden bij de kat in de salon.
 3. Tijdens de trim behandeling mag er niet aan het vilt gekomen worden dat nog vast zit aan de kat 
 4. Volg de instructies van de trimster


Ziekte, Pijn, Trauma, Overlijden 

 1. Ziekte, pijn of trauma bij de kat moeten vooraf gemeld worden. 

2. kattentrimsalon Felis is niet verantwoordelijk voor wonden, pijn of jeuk/ irritatie aan de huid die is ontstaan door het wegscheren van vilt. 
In het geval dat de kat tijdens de behandeling directe (medische) hulp nodig heeft, is de trimsalon bevoegd een dierenarts in te schakelen. 

Alle door de trimsalon, in dit kader te maken kosten, komen voor rekening van de eigenaar van de kat.

3. Overlijden tijdens of na de trim afspraak, is kattentrimsalon Felis niet verantwoordelijk voor.

Omdat hoge stress vooraf al gaande kan spelen voor dat de kat naar de Trimsalon gaat.

4.  Kat vriendelijk trimmen houdt in dat er stress vrij getrimd word, en er naar de kat gekeken word, als de kat zijn grens aangeeft word de trim behandeling gestaakt.
5. overlijden bij de dierenarts tijdens narcose is kattentrimsalon Felis niet verantwoordelijk voor.
6. De kat word voor de narcose gecontroleerd door de dierenarts en tijdens het trimmen onder narcose is er een dierenarts aanwezig die kan ingrijpen.

Vlooien, teken en huidschimmel 

 1. De kat dient vrij te zijn van vlooien en teken. 

Mocht dat niet het geval zijn dan kan er een toeslag berekend worden van €20 dit omdat dan de hele salon gereinigd moet worden met bestrijdingsmiddelen tegen vlooien en teken. 

2. De kat mag geen huidschimmel hebben.

 Wordt er een huidschimmel geconstateerd dan wordt de behandeling gestaakt en dient de kat eerst behandeld te worden bij de dierenarts


Schoonmaak protocol Trimsalon 

 • Na elke trimbehandeling worden de haren weggegooid in een afgesloten zak.
 • Al het materiaal wordt gereinigd en gedesinfecteerd.
 • De tafel en het trimkussen worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
 • De vloer word gestofzuigd en gedweild met een desinfecterend middel.
 • De drinkfontein wordt gereinigd en voorzien van vers water.
 • De krabpaal wordt gereinigd en gedesinfecteerd. 
 • Kattenspeelgoed wordt gedesinfecteerd.


Toepasselijkheid der voorwaarden kattentrimsalon Felis 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. 
  De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. 
 • Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten

 • Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling, telefonisch of schriftelijk per whatsapp of e-mail tot stand zijn gekomen.

Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in kattentrimsalon Felis.
Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer.
Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen.
Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. 
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van klant/opdrachtgever van  kattentrimsalon Felis , die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. 
Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
Voor eventuele schade kan klant/opdrachtgever van Kattentrimsalon Felis niet aansprakelijk worden gesteld.


Aansprakelijkheid
1.  kattentrimsalon Felis is tegenover klant/opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.
2. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van  kattentrimsalon Felis of aan personen in zijn dienst, komt klant/opdrachtgever in aanmerking mits klant/opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan kattentrimsalon Felis kenbaar maakt.
De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door kattentrimsalon Felis geleverde dienst.
3. kattentrimsalon Felis zal klant/opdrachtgever of de eventueel door hem aangewezen contact-persoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
4. Klant/opdrachtgever is tegenover kattentrimsalon Felis aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.
5. kattentrimsalon Felis is tegenover klant/opdrachtgever niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die klant/opdrachtgever in de trimsalon achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier.

Garantie

 • Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.


Reclame

 • Reclames terzake van een door klant/opdrachtgever van kattentrimsalon Felis verleende dienst zijn slechts van waarde mits klant/opdrachtgever van kattentrimsalon Felis binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht.


Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. 
  De volgende regeling is hierbij van toepassing:

1. Bij annulering langer dan 72 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de
overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van klant/opdrachtgever van de
kattentrimsalon) verschuldigd;
3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst
geldende prijs (volgens de prijslijst van klant/opdrachtgever van kattentrimsalonFelis) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is klant/opdrachtgever van kattentrimsalon Felis gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

Geschillen

 • Op overeenkomsten, gesloten met klant/opdrachtgever van  kattentrimsalon Felis, is Nederlands recht toepasselijk. 
  De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.Kattentrimsalon Felis

|Breesloot 8 | 1721HT |Broek op Langedijk
Telefoonnummer: 0226 - 23 44 55  

E-mail: kattentrimsalonfelis@gmail.com
KvK-nummer:   74393863
BTW-ID nummer:  NL002068031B57
IBAN-nummer:     NL70RABO0340595477