Algemene voorwaarde
Kattentrimsalon Felis 


trimsalon voor katten in oudkarspel

Toepasselijkheid der voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

tarieven

 •  over tarieven en kortingen valt niet te onderhandelen en blijven  zo als ze op de website staan vermeld

Spaarkaart 

 • De eigenaar dient er zelf voor te zorgen om de spaarkaart mee te nemen, zonder de spaarkaart kan ik geen stempel of korting achteraf verrekenen

       De korting blijft onbeperkt geldig 
vachtbesparend trimmen

 • het levert unieke kapsels op, de trimster werkt  op een vacht besparende manier.

Als de eigenaar van de kat de afspraakbevestiging heeft gelezen en verder geen vragen hier over heeft, dan ga je hier mee akkoord en word er verwacht dat de eigenaar van de kat hiervan op de hoogte is.
meer informatie vind je hier vachtbesparend trimmen

Overeenkomsten

 • Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

Levering van goederen en diensten

 • De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Overmacht

 • In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

 • De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Garantie

 • Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Reclame

 • Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:

 • 1. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
 • 2. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
 • 3. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

 • Geschillen
 • Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.
 • Kattentrimsalon Felis
 • |Breesloot 8 | 1721HT |Broek op Langedijk |kattentrimsalonfelis@gmail.com

Hygiëne protocol

 • Als je de kat naar de trimsalon brengt ga je ervan uitdat je kat netjes word getrimd en zonder extra’s weer mee naar huis kan.
 • Om aan deze verwachting te kunnen voldoen vindt Kattentrimsalon Felis  naast de goede liefdevolle zorg voor je kat, hygiëne ook erg belangrijk. 
 • Om de hygiëne te waarborgen maken we gebruik van een Hygiëne Protocol. 
 • Katten dienen vlooi vrij gebracht te worden. 
 • Katten worden gecheckt op huidaandoeningen. Wasruimte wordt na elke gebruik gronding nagespoeld en vuil wordt verwijderd.
 • Tijdens het trimmen worden de haren opgevangen in een
 • afvalbakje die na elke trim behandeling geleegd wordt.
 • De trimtafel wordt na elke trimbehandeling gedesinfecteerd.
 • Gebruikte  kam en borstels, nagelschaartje, scheerkoppen worden na elke trimbehandeling gedesinfecteerd door middel van een UV Sterilizer.
 •  De trimsalon wordt na elke behandeling als de kat opgehaald is hygiënisch gereinigd.
 • Natuurlijk is de persoonlijke hygiëne ook erg belangrijk. Het reinigen van de handen met desinfecterende zeep. 
 • Bij iedere kat trek ik een schoon trimjasje aan
 • Bijzonderheden van de kat wil ik graag van tevoren weten. Daarom verzoek ik je dit vooraf te melden zodat ik hier rekening mee kan houden.
 • Bijvoorbeeld je kat huid, atrose epilepsy of  hart problemen suikerziekte heeft of wat anders hoor ik dat graag voor af dan hou ik hier rekening mee
 • Een medische afwijking of een besmettelijker  aandoening (ringworm schimmel fip nies ziekten etc.  of medicijnen gebruikt. Hoor ik dat graag vooraf
 • Ook als de kat een trauma heeft opgelopen hoor ik dat ook graag vooraf
 • Als je kat een allergie heeft voor een bepaald voedsel, een specifieke shampoo of een ander stof. Een bepaald  gedrag van de kat waar ik rekening mee moet houden.

Hoor ik dat graag vooraf.